อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561