อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10)
หมายเหตุ ::
อัตราประชากรกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (1 ต.ค. 60 - 18 ก.ค.61) จำแนกรายเขต (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ10)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561