ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป (ร้อยละ 100)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)