ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)( เป้าหมายสะสม=ร้อยละ 36 (1,170ทีม) /เป้าหมายปี2561 =574 ทีม)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลแบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1