ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)( เป้าหมายสะสม=ร้อยละ 36 (1,170ทีม) /เป้าหมายปี2561 =574 ทีม)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ที่มา/แหล่งข้อมูล : สปค. (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย. 61)