อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(น้อยกว่าร้อยละ7)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561