อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(น้อยกว่าร้อยละ7)
หมายเหตุ ::
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ≤ 7% ผลงาน 8.15 % (9,486/116,465)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ≤ 25% ผลงาน 22.28 % (6,455/28,977)
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (I63) ≤ 5% ผลงาน 3.43 % (3,129/91,270)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สรุปผลการตรวจราชการ ตัวชี้วัดกรมการแพทย์ ข้อมูล 9 เดือน สานักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์