ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 1) (ร้อยละ 80)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข ณ 31 มีนาคม 2561