ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 1) (ร้อยละ 80)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: 7 สิงหาคม 2561 กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์