ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU 1) (ร้อยละ 80)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 สิงหาคม 2561