ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (ร้อยละ 70)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ กองบริหารการสาธารณสุข ณ 31 มีนาคม 2561