ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (ร้อยละ 70)
หมายเหตุ ::
รพ.ที่มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ (A,S,M1 = 117 รพ.)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: 7 สิงหาคม 2561 กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์