ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (ร้อยละ 70)
หมายเหตุ ::
รพ.ที่มีการจัดการ AMRอย่างบูรณาการ (A,S,M1= 117 รพ.)
ผลงาน : 104 รพ. (88.89 %)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 สิงหาคม 2561