ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: HDC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561