ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 10)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลจาก HDC ตุลาคม 2560 -มิถุนายน 2561