ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 80)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูล HDC ดึง ณ วันที่ 17 ก.ค. 2561 จัดทำโดยสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย