ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 2เมษายน 2561