ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: HDC ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561