ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: : HDC ไตรมาสที่ 1-3ปีงบประมาณ 2561(1ตุลาคม 2560-30มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 3สิงหาคม 2561