ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI (ร้อยละ 100)
หมายเหตุ ::
หมายเหตุ การตรวจราชการยังไม่เสร็จ
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: รายงาน ตก.1 รอบที่ 2 ปี 61