อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อประชากรแสนคน)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล 31มกราคม 2561