อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 27 ต่อประชากรแสนคน)
หมายเหตุ ::
หมายเหตุ การตรวจราชการยังไม่เสร็จ
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย