ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr (ร้อยละ66)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลแบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1