ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr (ร้อยละ66)
หมายเหตุ ::
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.73m2/yr ผลงาน 58.12% (3,236,925/5,569,740)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูล HDC ณ วันที่ 3/8/61