ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m^2/yr (ร้อยละ66)
หมายเหตุ ::
ปี 2559 = 63.65 (N=565,716)
ปี 2560 = 62.83 (N=567,032)
ปี 2561 =58.65 (N=289,533)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูล HDC ณ วันที่ 3/8/61