อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.7:100)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กรมการแพทย์