อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (0.7:100)
หมายเหตุ ::
- เขตสุขภาพ ที่ 2, 10,11 ยังตรวจราชการไม่เสร็จ หรืออยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลในบางจังหวัด
- เขตสุขภาพที่ 12 มี 3 รายที่ จ.สงขลา
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูล ตก.1,2 รอบที่ 2/61