ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (Remission) (ร้อยละ 90)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: คำนวณจำกฐำนข้อมูล บสต. ณ วันที่ 30กค. 2561