ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลแบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ณ วันที่ 5 เมษายน 2561