ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: รายงานผลการตรวจราชการ ตก.1 ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2