ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
หมายเหตุ ::
เขต 1 ไม่นับแม่ฮ่องสอนระงับการดาเนินการพัฒนา ODS เนื่องจากภูมิศาสตร์ยากต่อการเข้าถึงบริการ
เขต 3 ลงทะเบียนไว้มาก แต่มาผ่าตัดน้อย
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: รายงานผลการตรวจราชการ (ตก.1) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 2)