อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)(ร้อยละ 12)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ขอ้ มูลจาก HDC ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561