อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละเสียชีวิต
หมายเหตุ ::
1. ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จาก http://www.tbcmthailand.net
2. ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ไม่รวมเอกชน)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: จาก http://www.tbcmthailand.net กรมควบคุมโรค