อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละเสียชีวิต
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่มา http://www.tbcmthailand.net