ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ที่มา HDC กระทรวงสาธารณสุข (แฟ้มโภชนาการ) ประมวลผลวันที่ 29 เมษายน 2561