ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
หมายเหตุ ::
ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ร้อยละ 89.1
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ็HDC ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561