จำนวนเมืองสมุนไพร
หมายเหตุ ::
มีการตรวจติดตามผลการดาเนินงานพื้นที่ดาเนินการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร(Herbal City) แบบบูรณาการ(ประชุมสัญจรฯ) เรียบร้อยแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 9 มีนาคม 2561 และ จังหวัดนครปฐม วันที่ 16 มีนาคม 2561
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลแบบรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1