จำนวนเมืองสมุนไพร
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการดาเนินงานฯ รายจังหวัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561