ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (ร้อยละ 60 )
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลจากรายงาน ตก.1 รอบ 1 กองตรวจราชการ