ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้ (ร้อยละ 60 )
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ข้อมูลจากการรายงานในแบบสำรวจ กยผ. และรายงาน ตก.1