อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) (ร้อยละ 85)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HROPS(ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)