อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) (ร้อยละ 85)
หมายเหตุ ::
แผนภูมิแสดงผลการบันทึกคำสั่งลงในระบบ HROPS (สป.สธ.) (ระหว่าง 1 ต.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61)
สป.ส่วนกลางมีการบันทึกคำสั่งลงในระบบ HROPS (สป.สธ.) ร้อยละ 100
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: กระบวนการติดตามผลการบันทึกข้อมูลคาสั่งลงในระบบ HROPS โดยกอง บค. สป.สธ.