ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบการรายงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561)