ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (เวชภัณฑ์ยา)(ร้อยละ 20)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ ไตรมาส 1-3 ปีงบประมาณ 2561 ของรพ.สังกัด สป.สธ. (กองบริหารการสาธารณสุข)