ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: รายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)