ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหานความเสี่ยงระดับจังหวัด
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)