ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป.มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหานความเสี่ยงระดับจังหวัด
หมายเหตุ ::
ดาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีครบทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100 (รอบ 9 เดือน)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: คณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่30 มิถุนายน 2561)