ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท/รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต ร้อยละ100)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: สรพ. (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)