ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ54)
หมายเหตุ ::
ในรอบ 6 เดือนจะประเมินที่ ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน = 42.4% สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด = 30%
เหตุผลที่ไม่วัดที่ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ คือ
ความครอบคลุมในการตรวจฟัน=34% (ความครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50%)
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ระบบ HDC ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2561