ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (ร้อยละ54)
หมายเหตุ ::
เอกสารแนบ ::
แหล่งที่มา :: ็HDC